พร้อมหรือไม่ ลานีญา ฝนถล่มหนัก มีเวลาเตรียมตัวแค่ 2 เดือน

ได้โพ สต์ผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตื อนอาจเกิ ดปร ากฏก ารณ์ ลานีญ า ถ้าปริมาณฝน 1,000 ปี มาตกในพื้นที่กรุงเทพมห านคร
รศ.ดร.เสรี ระบุ สัปดาห์ก่อนมีเห ตุก ารณ์ภั ยซ้ำซ้อนน้ำท่ วมให ญ่ที่ยุโรป มาสัปด าห์นี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาค ม
ที่ผ่ านมา ที่ ประเทศจีน ทำให้มีผู้ไม่รอดตเกือบ 20 คน ในเมืองหลวง เจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน
และมีการอพยพกว่า 200,000 คน สถ านีรถไฟฟ้ าใต้ดินจ มน้ำ น้ำล้นตลิ่ง

ศ. Johnny Chan แห่งมหาวิทย าลัยฮ่องกง กล่ าวว่า นี่คือผลพวงจากภ าวะโลกร้อน
ทำให้มีปริมาณฝนตกหนั กในรอบ 1,000 ปี กล่ าวคือ

ปริมาณฝนสะสม 3 วัน ที่เมืองเจิ้งโจว มีมากถึง 617.1 mm (โดยที่ปริมาณฝนเฉลี่ยร ายปีที่เมืองนี้ 640.8 mm) กล่ าวคือ
ฝนตก 3 วัน เทียบเคียงฝน 1 ปี เหตุก ารณ์แบบนี้จะเกิ ดบ่อยครั้งขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ยังบอกอีกด้วยว่า ปล ายปีนี้ คาดว่าปร ากฏก ารณ์ ลานีญ า มีโอก าสเกิ ดขึ้น ถ้าปริมาณฝน 1,000 ปี

มาตกในพื้นที่กรุงเทพมห านครในปีที่เร าเผชิญกับ cv-19 เหมือนเจิ้งโจวที่มีประชากรใกล้เคียง กทม.
จะเกิ ดอะไรขึ้น ? แผนรองรับเป็นอย่ างไร ? จะอพยพกันอย่ างไร ? อพยพไปที่ไหน ?
นี่คือมหันตภั ยซ้ำซ้อน ที่เร าควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และมีสติน่ะครับ ผมได้จำลองสถานก ารณ์ไว้แล้ว (ดูรูปแนบ)
การระเมินความเสี่ ยงเป็นเรื่องสำคัญมาก โปรดติดตามตอนต่อไป

กระทั่งล่ าสุด รศ.ดร.เสรี ศุภทร าทิตย์ ได้ให้สัมภ าษณ์กับทางค มชัดลึกออนไลน์เกี่ ยวกับเรื่องนี้

โดยขย ายความว่ามีการคาดก ารณ์ฝนในเดือนตุลาค มจะมีตกหนั ก เพร าะฉะนั้นก็คิดว่า กรุงเทพฯ
มีความเสี่ ยงจากฝนตกหนั ก ก็ต้องป้องกั นไว้ เพร าะขณะนี้ หน่ วยงานต่าง ๆ รุมในเรื่ อง cv-19

แต่อาจลืมไปแล้วเรื่อ งระบบระบ ายน้ำเป็นอย่ างไร เพร าะมีเวลานับจากนี้เพียง 2 เดือนเท่านั้นให้เตรี ยม
ความพร้อม หน่ วยงานภ าครั ฐต้องเตรีย มความพร้อมไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิ ดความโกล าหลได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.