ขอได้ดั่งใจหวัง พระวิห ารแปลกเก่าแก่

ขอได้ดั่งใจหวัง พระวิห ารแปลกเก่าแก่

ขอได้ดั่งใจหวัง พระวิห ารแปลกเก่าแก่
พระวิห ารแปลกเก่าแก่ ชาวบ้านขอพรได้สมหวังดั่งใจ
วันนี้แอดมินขอนำเสนอเรื่องราวหลังจากกรณีโลกออนไลน์แห่เเชร์ พระพุทธรูปที่มีรูปร่ างแปลก ที่ วัดมรรครังส ฤ ษดิ์ หรือวัดตะคร้อ
ในพื้นที่บ้านห าดเสลา ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ และเป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัด
โดยพบว่าพระวิห ารเก่าแก่ อายุกว่า 78 ปี มีรูปร่ างแปลกต า ตั้งแต่รูปปั้นสั ตว์ป ากประตูทางเข้าวิห าร
ไปจนถึงภายในที่มีรูปปั้นพระพุทธรูป
ที่แปลกไม่เหมือนกับที่ใด ตั้งเรียงรายกว่า 30 องค์พระประเสริฐ ถาวะระธัมโม รองเจ้าอาวาสวัดมรรครังส ฤ ษดิ์ กล่าวว่า

สมัยก่อนวัดเพิ่งสร้างเสร็จใหม่
ไม่มีอะไรที่สวยงามเลย ก่อนนี้วัดจะทาแต่สีขๅว พอมีเด็ก ๆ เข้ามาก็จะกลัวกัน เพราะดูหน้ากลัว ส่วนหลวงพ่อริ้ว เจ้าอาวาสองค์แรก
ท่านมากันสององค์กับน้องท่าน ก็ได้ช่วยกันสร้างวัดและสร้างวิห ารนี้ขึ้นมา และตั้งใจว่าจะใช้วิห ารนี้เป็นพระอุโ บ ส ถ กลับถูกทางการไม่อนุญ าต
จนต้องสร้างพระอุโ บ ส ถตามแบบมาตรฐานขึ้นมาใหม่แทน
พระประเสริฐ กล่าวต่อว่า ครั้งแรกที่อาตมามาบวชอยู่วัดแห่งนี้ ก็เห็นวิห ารและรูปปั้นแปลกต า และก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพระอะไร
เพราะไม่เหมือนกับที่ไหนเลย จึงได้ถามหลวงพ่อริ้ว ก็ทราบว่า งานปั้นทั้งหมดไม่ว่าพระพุทธรูป หลวงพ่อกับน้องชายเป็นคนสร้างทั้งหมด
ซึ่งเป็นไปตามคติความเ ชื่ อในพุทธศ าสนาทั้งสิ้ น หากแต่ใช้จินตนาการและทักษะตามที่มีเรียกว่า ดิ บ ๆ ทำขึ้นมา จึงไม่สามารถระบุได้ว่า
รูปปั้นสั ตว์
รวมถึงพระพุทธรูปทั้งหมด สื่อถึงอะไรแต่ความตั้งใจของหลวงพ่อริ้วคือ อย ากให้ชาวบ้านที่มาได้ใช้จิตนาการ
และวิจ ารณญ าณถึงตัวเราเองที่ผู้กำหนด
ให้รับรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่ เป็นอัตต าโดยแท้ หากแต่เอาจิตที่บริสุทธิ์เข้าจับ จะเห็นถึงความตั้งใจ ความเ ชื่ อและศ รั ทธ า
ในสิ่งที่ผู้สร้างบรรจงอย่ างบริสุ ทธิ์ใจ
มันไม่เรื่องง่ายที่จะทำเช่นนี้ได้ ต้องมีความเพียร ความตั้งใจ โดยป ร าศจากการครอบงำจากภายนอก
พระประเสริฐ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้เคยมีญ าติโยมที่มาทำบุญที่วัด เขามีความรูปทางด้านศิลปะ มาบอกให้ฟังว่า วิห ารที่ถูกสร้างให้เป็นศิลปะเช่นนี้
ทางตะวันตก จะเรียกว่า ศิลปะนาอีฟ ซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างโดยศิลปิน ที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ป ร าศจากความรู้พื้นฐานทางศิลปะจากเมือง
และความเจริญโดยรอบ
เรียกได้ว่าบริสุทธิ์โดยแท้ ด้าน น.ส.วีนัศรินทร์ กลิ่นเจริญ อายุ 32 ปี ชาวบ้านอยู่ในละแวกใกล้เคียงวัด กล่าวว่า วันนี้ตนมาทำพิธีแก้บน
เนื่องจากก่อนหน้านี้

ไปหาหมอและพบว่ามีก้อนเ นื้ อที่ห น้ าอ ก ต้องผ่ามาตรวจสอบว่าเป็นเ นื้ อร้ ายหรือไม่ จึงเป็นกั งว ลอย่ างมาก จึงมาบนขอพรกับหลวงพ่อริ้ว
กระทั่งกลับไปฟังผลตรวจ ก็พบว่าเป็นก้อนเ นื้ อธรรมดาที่ไม่ถึงขั้นทำให้เป็นมะเ ร็ ง ตนจึงได้นำหัวหมูต้มและพวงมาลัยมาทำพิธีแก้บนดังกล่าว
น.ส.วีนัศรินทร์ กล่าวต่อว่า ที่วัดแห่งนี้มักจะมีประช าช นมากราบไหว้และบนบานขอพรกันเป็นประจำ และส่วนใหญ่ผู้ที่มาบน
จะมาขอให้สอบติดได้บรรจุเป็นข้าราชการ
พบว่า มีผู้สมหวังดั่งใจกันไปหลายรายแล้ว ส่วนตนก็เช่นกัน ไม่ว่าตนจะมีเรื่องทุ กข์ใจหรืออย ากขอพรให้ได้อะไร
ตนก็จะมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อริ้ว
ภายในวิห ารแห่งนี้ทุกครั้ง และก็ขอท่านได้สำเร็จสมดังใจป ร ารถนาทุกครั้งด้วย
และมีรายงานว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2485-86 โดยหลวงพ่อริ้ว กุสลจิตโต เจ้าอาวาสวัดองค์แรก และเป็นเกจิพระวัตถุมงคลของขลังด้านแ ค ล้ วค ล า ด
คงกระพั น ชื่อดังของจังหวัด ได้ร่วมกับพระน้องชายของท่านจัดสร้างขึ้นซึ่งในสมัยนั้น หลวงพ่อริ้วได้ตั้งชื่อเป็นวัดตะคร้อ เพราะมีต้นตะคร้อใหญ่ยืนต้นอยู่กลางวัด
ต่อมา อาจารย์จันทร์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ขอเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมรรครังสฤษดิ์ ซึ่งแปลความหมายว่า “หนทางสู่ความสำเร็จ”
*จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่าน*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *